Største drøm:

Å dra.

Og å komponere en symfoni.


Hvor vil du dra?

Til en eller annen utpost.


Hva hadde du tatt med deg?

Musikkinstrument og opptaksutstyr.


Hva er din fremste styrke?

At jeg er ærlig og tør å gi uttrykk for mine følelser, tanker og meninger.


Hva er din største svakhet?

Meg selv.


Hva skulle du ønske at du kunne?

Verdsette meg selv.


Status kjærlighetsliv:

Satt på vent.

Ferdig med fortida.


Hvis du hadde anledning til å endre noe i verden, hva ville det vært?

At mennesker bryr seg om hverandre ved – først og fremst – å akseptere annerledeshet og ved å omfavne mangfold og ulikheter.


Hvem eller hva savner du mest?

Rim.

Og selvsikkerhet.


Hva angrer du mest på?

At jeg ikke grep sjansen da jeg hadde den.

Biggest dream:

Leave.

And to compose a symphony.


Where would you leave to?

Some remote place.


What would you bring?

Musical instruments and recording equipment.


What is you biggest strength?

Honesty, and that I dare express what I feel, think and mean.


What is your biggest weakness?

Myself.


What do you wish you were able to do?

Appreciate myself.


Status love life:

Suspended.

No loose ends.


If you had the chance to change anything in the world, what would it be?

That people care for each other by – most importantly – accepting our differences and embracing diversity.


Who or what do you miss the most?

Rim.

And self confidence.


What is your biggest regret?

That I didn’t take the chance when I had it.