At det er så mange som ikke tror på evolusjonen rundt omkring i verden beror, slik jeg ser det, på to ting:

  1. At de er så indoktrinert og blindet av religion og tradisjoner at de ikke tror det kan være tilfelle
  1. At de ikke forstår vitenskaplig tankegang og dermed kaster seg på religioners forklaringer fordi de er enkle og greie å forstå

Enten det er den ene eller andre – eller begge – bør man uansett få øynene opp og prøve å løsrive seg fra tradisjoner og tradisjonell tankegang, samt forsøke å begripe vitenskaplig tankegang. Det er sistenevnte jeg nå vil si noe om.

Religioner gir – i utgangspunktet – klare og tydelige svar som skal være entydige. Disse svarene fungerer som leveregler og bør derfor – av natur – være utvetydige. Religion gir altså klare føringer – uten rom for kritikk – i det som står i de hellige skriftene deres. Innen de tre monoteistiske religionene (også dette kan vel debatteres) sies det jo at bøkene er Guds ord og at det ikke skal stilles spørsmålstegn ved dette. Dette bygger nødvendigvis opp under at man ikke skal være kritisk til hva religionen sier, og i samfunn som baserer seg på sin religion vil derfor elever i skolen bli – mer eller mindre – indoktrinert og hjernevasket til å ikke stille spørsmålstegn ved Gud og hans skaperverk. Dette er i seg selv et overgrep overfor selvtenkende individer med fri vilje. Etter hvert som dette blir tradisjon, blir det en selvforsterkende syklus.

Mennesker som lever opp under slike forhold, vil også ha vanskelig for å forstå vitenskap, som i sin natur er selvkritisk. Vitenskap er aldri helt i mål, svarene er – i utgangspunktet – aldri helt endelige. Det er ikke å sette det på spissen en gang å si at man i dag kan utøve vitenskap som er feil (om ikke 100% feil, så i alle fall ikke 100% riktig). Denne mekanismen med stadig å være selvkritisk og stadig være under utvikling og forbedring, er det mange som ikke forstår; de med dårligst grunnlag for å forstå dette, er de ovennevnte som er blindet av tradisjoner og religiøs indoktrinering.

Derfor kan slike mennesker være med på at gravitasjonsteorien ikke er en teori, fordi den er jo reell, mens evolusjonen overhodet ikke kan stemme fordi den ikke er gjennombevist og fordi det står skrevet i hellige bøker hvordan livet ble skapt og hvordan livet på planeten opp gjennom historien skal blitt slik det er i dag. At evolusjonen ikke er gjennombevist er intet mindre enn totalt feil! Der begås den første og den feilen som er basert på manglende forståelse for vitenskap. Den neste feilen som begås i kjølvannet av dette, er naturligvis å søke sin forklaring i religioner og teorien om intelligent design. Å finne sin forklaring i et eventyr skrevet av mennesker for mennesker, beviser jo bare at man ikke forstår vitenskaplige teorier og vitenskaplig tankegang. At man går til det steg å tro på teorien om intelligent design – en teori som er så lite troverdig og som inneholder så mange innlysende feil og logiske brister – underbygger bare min påstand om manglende – eventuelt fraværende – forståelse for evolusjonsteorien, som er like mye teori som gravitasjonsteorien. Ingen av delen regnes ikke lenger for å være teorier, men realiteter!

Nå må verdens blinde fri seg fra tradisjonens og religionenes lenker og bli opplyst!

opplyse (av *lyse opp)

1        underrette, gi beskjed ingen kunne o- meg om veien dit

2        gjøre tydelig, forklare; adj i pr pt: foredraget var svært o-nde / veilede ba Gud o- seg

3        adj i pf pt: et opplyst rom med lys på / en opplyst person som har opplysning, kunnskaper / det opplyste eneveldet styreform (særlig fra slutten av 1700-tallet) der den eneveldige fyrsten søker å gjennomføre reformer  og øke folkeopplysningen